Vraag van raadslid Vermeulen (PvdA) Sint-Michielsgestel en reacties AaniN (maart/april 2011)

Ik woon in Middelrode, een dorpje vlakbij Berlicum (NBr.) Als ik mijn postcode invul verschijnt automatisch de plaatsnaam Berlicum en dat kan ik dan niet wijzigen. Dat valt als het ontkennen van de eigen waarde van ons dorp. Ook al ben ik hier import, ik weet dat het ook onder autochtone inwoners pijn doet. Wat kunnen we hieraan doen? Ook de gemeente Sint‐Michielsgestel waar we sinds 1996 gemeentelijk bij zijn heringedeeld gebruikt vrij consequent de naam Middelrode niet. Daar schijnt ooit iets over besloten te zijn, voor het gemak. Kan dat zomaar?

Reactie AaiN
In het kader van het opzetten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) hebben alle gemeenten in de afgelopen vier jaar alle woonplaatsen, die ze in adressen binnen hun grondgebied wensen te onderscheiden in een officieel woonplaatsbesluit moeten vastleggen. Het grondgebied van elke gemeente moet daarbij volledig zijn opgedeeld over woonplaatsen (dat moet op een kaart zijn aangegeven, tenzij woonplaats en gemeente samenvallen), èn de spelling van de woonplaatsen moet eenduidig zijn vastgelegd. Daarnaast heeft in principe elke woonplaats een eigen viercijferige postcode. Wil een nieuwe woonplaats worden benoemd en daarvoor een eigen postcode worden ingevoerd, dan moet die woonplaats tenminste 100 postale afgiftepunten hebben ‐ dat is tenminste de richtlijn die TNT‐Post hanteert.
In het aprilnummer 2011 van het tijdschrift Geo‐Info zal hierover een artikel verschijnen van de heren Wevers (adviseur van het Ministerie van I&M) en Kapteijn (TNT Post). Waar het hier een gemeentelijk besluit betreft, zal de weg naar verandering van zo’n besluit ook via de gemeente moeten verlopen: een verzoekschrift aan de gemeente Sint‐Michielsgestel om het dorp Middelrode als woonplaats te erkennen is de aangewezen weg (aan het criterium van honderd postadressen zal in Middelrode wel worden voldaan, lijkt ons). Mocht dat niet lukken dan kan men natuurlijk zelf in de adressering de dorpsnaam blijven opnemen: in het eigen adres de dorpsnaam blijven hanteren (bijv. Eikenlaan 33 (fictief), Middelrode, 5258ST Berlicum) zodat die ook door de geadresseerden overgenomen zal worden.

Nadere vraag van raadslid Sint‐Michielsgestel:
Die 100 adressen is bij ons bepaald geen punt. We hebben in ons dorp 779 adressen. Ik begrijp echter uit bovenstaande reactie dat de postcode gewijzigd zal moeten worden. Dat lijkt me nogal ingrijpend voor alles en iedereen. Is het niet mogelijk om de postcode te behouden en alleen voor de betreffende postcodes van de 779 adressen de plaatsnaamtoevoeging te wijzigen?

Andere mogelijkheden?
De woonplaatsen van Sint‐Michielsgestel zijn:
-2057 > Berlicum; 2058 > Den Dungen; 2059 > Gemonde 2060 en > Sint‐Michielsgestel.
-De Gemeente Sint‐Michielsgestel heeft dus 4 woonplaatsen benoemd, waar Middelrode niet bij hoort. Wel komt Middelrode voor in veel andere gegevens zoals bv. navigatiesystemen. De gemeente kan wijzigingen aanbrengen in de woonplaatsindeling van de gemeente en dus Middelrode benoemen tot woonplaats. In beginsel komt de woonplaats overeen met de 4-cijferige postcode (het zgn. Woonplaatsbeginsel dat in de jaren zeventig is ingevoerd).

Er zijn o.i. hierop uitzonderingen mogelijk.
Zie punt 4.5 van het Nader Convenant postcodes:

4.5. TPG Post voert de genoemde wijzigingen met bekwame spoed door in haar postcodesysteem. In bijzondere gevallen is TPG Post daarbij gerechtigd om in haar postcodesysteem af te wijken van het Woonplaatsbeginsel.

In dit geval kan de “uitzondering” zijn dat zowel Berlicum als Middelrode de 4‐cijfer postcode 5258 verkrijgen (behouden).
Het bestuur van de gemeente, de raad dus, beslist hierover.

Ter verdere informatie:

I Uit Convenant Postcodes
Nummeraanduiding: een door of namens het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende aanduiding (bestaande uit een huisnummer, een eventuele huisletter en een eventuele huisnummertoevoeging), welke door TPG Post in haar bedrijfsvoering als geheel wordt aangeduid met het begrip huisnummer (bestaande uit een huisnummer en een eventuele huisnummertoevoeging); Partijen: de partijen bij dit Kaderconvenant, te weten: VROM, VNG en TPG Post; Postcode: de door TPG Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een Woonplaats, een straatnaam en een verzameling van Nummeraanduidingen; Samenwerking de samenwerking tussen Partijen, in het kader van de (toekomstige) Wet waarin is/wordt bepaald dat de Postcode als niet‐authentiek gegeven onderdeel uitmaakt van de Basisregistratie, inzake de informatie uitwisseling betreffende de uitgifte van nieuwe en gewijzigde Adressen en Postcodes zoals vastgelegd in dit Kaderconvenant en Nadere Convenanten; Woonplaats: een woonplaats is een door het College van Burgemeester en Wethouders als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied; Woonplaatsbeginsel: de afspraak, zoals bij de introductie van de Postcode in de jaren zeventig door de overheid is bepaald, dat de Postcode zal worden gebaseerd op de indeling van het land naar Woonplaatsen, waarbij een Woonplaats een uniek gegeven is waaraan een unieke code kan worden toegekend welke wordt verwerkt in de Postcode; Woonplaatsnaam: de unieke benaming van een door het College van Burgemeester en Wethouders aangewezen Woonplaats als onderdeel van het officiële Adres.

II Uit Nader Convenant postcodes
Postcode: de door TPG Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een Woonplaats, Woonplaatswijk, een straatnaam en een Nummeraanduiding;

 1. Benamingen, wijzigingen en begrenzingen van Woonplaatsen en gemeenten
  4.1. Het College van Burgemeester en Wethouders informeert TPG Post schriftelijk met bekwame spoed over:
  a. haar voornemen tot het benoemen, wijzigen en intrekken van Woonplaatsen en/of de daaraan toegekende benaming;
  b. voorgenomen gemeentelijke grenscorrecties;
  c. een op handen zijnde gemeentelijke herindeling.

  4.2. De informatie, zoals bedoeld in artikel 4.1, bestaat tenminste uit:
  a. de oude en de nieuwe naam van de Woonplaats ingeval van benoeming, wijziging of intrekking van een Woonplaatsnaam;
  b. de begrenzing van de oude en de nieuwe Woonplaats ingeval van wijziging van een woonplaatsbegrenzing;
  c. de begrenzing van de oude en de nieuwe gemeenten ingeval van een gemeentelijke grenscorrectie of gemeentelijke herindeling;
  d. de (vermoedelijke) datum van ingang van het besluit.

  4.3. TPG Post zal met bekwame spoed reageren op de in artikel 4.1 bedoelde voornemens als de door het College van Burgemeester en Wethouders te nemen besluiten problemen veroorzaken voor de postcoderegistratie. In deze gevallen zal het College van Burgemeester en Wethouders het ertoe leiden dat niet eerder een besluit wordt genomen dan na gehouden overleg met TPG Post.

  4.4. Het College van Burgemeester en Wethouders zendt TPG Post met bekwame spoed de definitieve besluiten die voortvloeien uit de voornemens zoals bedoeld in artikel 4.1. Het bepaalde in artikel 4.2 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

  4.5. TPG Post voert de genoemde wijzigingen met bekwame spoed door in haar postcodesysteem. In bijzondere gevallen is TPG Post daarbij gerechtigd om in haar postcodesysteem af te wijken van het Woonplaatsbeginsel.
Advertentie